GAMLE JELØY SKOLE

Kilde: Kompendium forfattet av lærer og lokalhistoriker Roar Kristiansen.
Søndre Jeløy skole ble startet i 1908 med status som byfolkeskole, og var i drift som folkeskole / barneskole frem til juni 1976.

Fram til 1907

Før 1855 hadde Jeløy Hered èn lærer til å ta seg av all skolegang, men dette året ble det ansatt to, en for Jeløy, og èn for resten av herredet.

Da skolekommisjonen foreslo for kommunen å bygge en skolestue for søndre Jeløy krets, uttalte formannskapet at dette var kommunen uvedkommende, og at «utgiftene hermed helt naatte utredes av beboere paa Jeløen.»

Det ble slik, og skolehus ble bygd på Hoppern i 1856. Denne skolestua besto av et klasserom og «en meget liten og tarvelig familiebolig.» Bygningen ble brukt som skole til 1895. Da ble den revet og flyttet til Krabben, der den står den dag i dag som modernisert enebolig, med adresse Edevard Munchs gate.

Nytt skolebygg ble oppført på Hoppern og den fungerte som skole frem til 1908. Da ble den tatt i bruk som lærerbolig. I dag er bygningen i privat eie og brukt som familieboliger.

I 1896 kjøpte Moss Landsogns Kommune «en Parcel, udgjørende ca 769 kvadrat Alen, af den mig tilhørende Gaard Torderød i Moss Landsogn.» Videre sitat fra skjøtet, undertegnet Frøken Elisa Chrystie: «Kjøbesummen, 304 Kroner er kontant betalt.»

Tomten ble senere utvidet, da det i 1907 «besluttedes at den nye, prægtige skole paa Torderød, søndre Jeløen, opført og samtidig besluttedes at skolen i denne kreds skulde indrettes eter byskoleloven.»

Vi har kopi av både skjøtet fra Frøken Elisa Chrystie datert 11. Februar 1896, skyldsetningsbrevet, og det endelige skjøtet datert 31.10.1907, som beskriver disse eiendomstransaksjonene.

Den utvidede tomten ble betalt med 4000 kroner, og blir omtalt som «skoletomten» med «Brugs nr. 71.»

«De samlede Arbeider skulde saaledes andrage til kr. 40399,00. Prisnivået ble godtatt, og byggingen ble satt i gang høsten 1907.

De første årene - fra 1908

I et brev datert 18. juli 1908 til formannen i byggekomiteen for Søndre Jeløy skole, henstilles det om at den nye skolen blir overlevert fra Moss herredsstyre til skolestyret i midten av august…»da skolestyret har tillagt lærere og barn at møte frem i den nye skolen den 17. aug førstk. kl. 12, i det skolen da vil bli indviet med Guds ord og bøn.»

Så skolestart for den nye Søndre Jeløy skole ved Torderød ble som nevnt den 17. august 1908.

Elevene var fra 6,5 til 16 år gamle fordelt på 7 årstrinn. Vi ser av en oversikt fra overlærer Busæt til Moss herreds skolestyre, at 225 barn fra kretsen har søkt Søndre Jeløy skole tidlig i året 1909.

Klassene var jevnt over store, og vi leser at i 1910 har 3. klase 41 elever og 4.klasse har 37, noe lærerne var misfornøyde med, og i et brev fra skoledirektøren ble det spurt om «at man fra det nye skoleaarets begyndelse til vaaren maaske kunde la saa mange barn sitte igjen i klasserne at barneantallet i alt fald ikke kommer over 40.» Undertegnet H. Busat.

Skoledirektøren svarer at skolestyret må sørge for at «ingen klasse faar mere end 35 barn,» men han går ikke med på ordningen med gjensittere.

Lærerlønn og arbeidstid

Full post i begynnelsen av det 19. århundrede var 36 timer, og det ble utbetalt ukelønner. I et skriv fra en komitè vlgt av skolestyret, blir det foreslått «følgende lønsvedtægter for lærerpersonalet iMoss Herred:

A. Storskolen: Ugeløn som nu, kr. 23,00 med stigning til 24 og 25, henholdsvis efter 2 og 5 aars Tjeneste i Komunen. 4 Alderstillæg a 100 Kroner efter 3, 6, 10 og 14 aars Tjeneste i Kommunen.
B. Smaaskolen: 4 Alderstillær a 50,00 dfter 3, 6, 10 og 14 aars Tjeneste i Kommunen.

Moss 14de April 1908. Paa komiteens Vegne. Elling Reme.

Litt av hvert å stri med

At lærerne hadde sitt å stri med, kommer tydelig fram i et referat fra Søndre Jeløys skoleraad den 9. september 1908. Det kommer fram at skoledagene varte fra 8.00 til 16.00, og at den som inspiserte i friminuttene hadde sin faste plass i skolegården. Vi ser også at

«Søndre Jeløy skole kan nu ikke sammenlignes med en almindelig landsskole, hvor man arbeider jevnt – oftest endog i samme klasse – fra skolens begyndelse om morgenen til den slutning. Anderledes her, hvor skolen er igang fra kl. 8-4 med lærernes hyppige brytning av klasser.»
Sommerferien, høstferien og juleferien 1909

«Efter anmodning fra skolestyrets formand har lærerpersonalet idag hat møte for at avgi avklaring angaaende fastsættelse av sommerferien ved Søndre Jeløens skole. Enstemmig fattedes saadan uttalelse: Sommerferien begynder 25 de juni. Skolen begynder igjen efter sommerferien mandag den 16de aug. Høstferien blir da 1,5 uke, og juleferien begynder 19de sesember.»
Søndre Jeløens skole d. 28de mai 1909

Byutgaven av leseboka passer best for Søndre Jeløens skole

I 1909 skriver Busæt til Moss herreds skolestyre i et brev at byutgaven av den nye leseboka passer best for skolen. 2. utgave av Nordahl Rolfsens læsebok ble utgitt i to versjoner, en for by- og en for landsskolen. Han understreker også at pga «stadige infytninger av elever mellem Moss og S. Jeløens folkeskoler, gjør det meget ønskelig at disse to skoler bruker samme læsebok.» Dette godkjennes 23. mai 1909.