Inntaksreglementet er vedtatt av skolestyret 03.02.22.

1. Generelt om inntaket

1.1 Torderød skole drives i samsvar med Syvendedags Adventistkirkens religiøse grunnsyn og skolefilosofi.

 

1.2 Det forventes at foresatte til elever som søker plass ved skolen gjør seg kjent med skolens særpreg som er beskrevet i «Adventistskolenes synliggjøringstillegg til Kunnskapsløftet 2020 og læreplaner for fag i KRLE og kristendomskunnskap» og foreldreheftet som blant annet inneholder inntaks- og ordensreglementet. Det forventes at alle elever viser respekt for skolens verdigrunnlag, retningslinjer og det livssyn skolen står for.

 

1.3 Vedtak om inntak er enkeltvedtak, j.fr. forvaltningslova §2, og skal skje i henhold til bestemmelser i Lov om frittståande skolar (friskolelova) § 3-1. Skolen har hele landet som inntaksområde.

2. Søknadsfrister/opptak

2.1 Opptak til inneværende skoleår.
Dersom det er ledige plasser fra skolestart til og med første halvdel av uke 39, tar skolen inn nye elever med oppstart august/september. Neste opptaksmulighet er da et nytt skoleår med unntak av søkere i kategori 1 og 2 i pkt 4.2.

2.2 Opptak til et fremtidig skoleår med oppstart i august.
Skolen har hovedopptak for neste skoleår for 2. – 10. trinn i slutten av mars med søknadsfrist 15. mars. Neste opptaksmulighet er 15. mai. Dersom det er ledige plasser, er det nytt opptak 15. juni. Er det fortsatt ledige plasser, er det fortløpende opptak til første skoledag i et nytt skoleår. Ved alle datofestede opptak gjelder prioriteringene i punkt 4.2.

2.3 Opptak til 1. trinn
For søkere til 1. trinn er det fortløpende opptak for alle fremtidige skoleår. Ved påbegynt skoleår gjelder pkt 2.1. Foreldre/foresatte må selv melde skolekontoret/den lokale skolen i hjemkommunen at barnet skal begynne på Torderød skole.

2.4 Opptak til 10. trinn
Siste frist for å søke skoleplass til 10. trinn er 15. september (oppmøte til undervisningen minimum to skoledager før telledato for statstilskudd).

3. Prosedyre ved inntak

3.1 Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen. Ved utsendelse av søknadsskjema sendes det med informasjonsmateriell om skolen jfr. pkt. 1.2. Inntaksreglementet er publisert på skolens hjemmeside.

3.2 Gjelder søknaden førstegangsinntak ved skolen, inviteres elevens foresatte til å delta på et informasjonsmøte med rektor, der skolens mål og grunnverdier blir gjennomgått og forklart. Gjelder det søknad til ungdomsskolen bes eleven om selv å være til stede på informasjonsmøtet. Besøksdager kan avtales i følgende uker: 38, 1/2 og 18/19.

3.3 Rektor står for elevinntaket.

3.4 Vedtak om inntak meddeles søkerne skriftlig senest 14 dager etter søknadsfrist/mottatt søknad. Søkerens foresatte skal innen angitt frist gi skriftlig melding om hvorvidt søkeren tar imot plassen. Hvis slik melding ikke er mottatt innen 3 uker, anses tilbudet om plass som avslått. Søkere som blir satt på venteliste skal få skriftlig melding om dette.

3.5 Melding om mottak av plass sendes skolekontoret i elevens hjemkommune.

3.6 Ved avslag på søknaden skal det sendes melding om vedtaket med begrunnelse til søkerens foresatte.

 

3.7 Meldingen etter vedtak i 3.4 og 3.6 skal inneholde opplysning om adgangen til å påklage vedtaket i samsvar med forvaltningsloven (av 10. februar 1967), §2 og kapittel V og VI. En eventuell klage sendes til skolen innen 3 uker. Endelig klageinstans er Departementet (delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken).

 

3.8 Ved hovedopptak for kommende skoleår for 1.-10. trinn sendes det ut skolepengeregning for august og september i starten av april måned med betalingsfrist 14 dager etter. Dette er et depositum som bekrefter at man står ved skoleplassen. Betales ikke regningen innen 28 dager etter forfall, bortfaller enkeltvedtaket

om skoleplass. Dersom man trekker plassen etter at beløpet er betalt inn blir dette ikke refundert.

4. Prioritering av søkere

4.1 Ved inntak prioriteres skolens behov for en balansert sammensetning av elevmassen med hensyn til alder og skolens fysiske kapasitet. Skolen er tilskuddsgodkjent for 120 elever. Antall elevplasser på de enkelte trinn/grupper for neste skoleår vedtas på et skolestyremøte i november/desember hvert år.

 

4.2 Søkere prioriteres i denne rekkefølgen ved oversøking:

 

  1. Søkere med tilhørighet til Adventistkirken
  2. Søkere som er barn av ansatte på Torderød skole og barnehage
  3. Søkere med søsken som er elever ved skolen
  4. Søkere som kommer fra andre skoler innenfor Adventistkirken
  5. Søkere fra Torderød barnehage
  6. Søkere med tilhørighet til andre kristne trossamfunn
  7. Søkere som kommer flyttende til Moss
  8. Nye søkere til lavere klassetrinn prioriteres framfor nyere søkere til høyere klassetrinn
  9. Resterende plasser fordeles etter høyeste karaktersnitt (8.-10. trinn) og ved loddtrekning (1.-7. trinn)

5. Elevplasser

Antall elevplasser vedtas av skolestyret. Antall elevplasser ved Torderød skole skoleåret 2023/2024:

Maksimalt antall elever på en enkeltstående gruppe eller sammensatt gruppe på 1.-4. trinn er 16 elever. Tilsvarende tall for 5.-10. trinn er 18 elever. Uavhengig av maksimalt antall elever på hvert trinn, skal ikke det totale elevtallet på skolen overstige 104 elever. Dersom det totale elevtallet overstiger 104 ved opptak lages det en rangeringsliste etter prioriteringskriteriene i pkt 4.2. Søkerne settes da opp i rekkefølge uavhengig av trinn. Inntaket skjer etter denne prioriteringslisten ved å ta opp elever i prioritert rekkefølge til den totale maksgrensen for trinn og skole nås.

Trinn Maksimalt antall Kommentar
1.-2. 13 Ingen av trinnene kan overstige 10 elever alene.
3.-4. 14 Ingen av trinnene kan overstige 10 elever alene.
5.-6. 15 Ingen av trinnene kan overstige 10 elever alene.
7. 10
8. 12
9. 10
10. 12


Inntaksreglementet er vedtatt av skolestyret 03.02.22. Foreldrerådet har behandlet inntaksreglementet 02.02.22. Ansatte har også blitt gitt anledning til å komme med innspill.